Vertrouwensteam

Bij onze Christelijke harmonievereniging Crescendo is het belangrijk dat onze leden, docenten, dirigenten en vrijwilligers zich te allen tijde veilig voelen. Dit betekent dat wij op geen enkele manier pestgedrag, intimidatie op welk gebied ook, discriminatie, agressie en andere ongewenste omgangsvormen toestaan. Respect voor elkaar en elke unieke identiteit staat altijd centraal. Mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag, meldt dit dan zo snel mogelijk! Wanneer dit in een vroeg stadium wordt gesignaleerd en wordt besproken is er de grootste kans om hier iets mee te doen. Ook hierin willen we met elkaar in harmonie samen leven!

Om onze leden, en met name onze jongere leden, te beschermen hebben we met elkaar regels afgesproken en hebben onze docenten uiteraard een verklaring van onbesproken gedrag (VOG).

Ons beleid richt zich bij klachten allereerst op de informele weg waarbij we als bestuur en/of commissieleden allereerst het gesprek zullen opzoeken. Mocht er een advies of melding de voorkeur hebben dan kan de vertrouwenspersoon ondersteunen. Deze kan dan adviseren in de route en de mogelijkheden om een melding op te lossen en indien dit niet mogelijk is, officieel te maken. De anonimiteit van een melding bij de vertrouwenspersoon is altijd veilig en anoniem.

Wat zijn we blij dat de drie personen die wij in eerste instantie hebben benaderd heel spontaan bereid waren om zitting te nemen binnen het nieuw te vormen vertrouwensteam.

Dit zijn van links naar rechts: Joop Smits, Ineke van Steensel en Ariska van Delft

Aan het einde van de zomer zal op de website worden vermeld hoe onze leden in contact kunnen komen met Ariska, Joop of Ineke en zal er intern gecommuniceerd worden hoe een en ander in zijn werk zal gaan.