Niveau muziek
Het streven is om qua niveau met het orkest steeds te blijven groeien op muzikaal gebied om de te spelen muziekwerken muzikaal goed uit te kunnen voeren, waarbij we streven naar het niveau van de tweede divisie. Het niveau van de muziekstukken moet hierbij passen, met regelmatig een meer uitdagend stuk voor de verschillende instrumentgroepen. Muziekstukken die wat gemakkelijker speelbaar zijn kunnen een welkome afwisseling zijn. Hierbij is uiteraard de inschatting van de dirigent over wat haalbaar is van groot belang.

Soort muziek
Nog meer dan in het verleden zal het repertoire aansprekend moeten zijn voor het publiek en dus aangepast aan maatschappelijke en culturele tendensen. Het streven zal zijn om luistergenot te bieden voor een zo groot mogelijk publiek. Doelstelling is om ten minste 4 concerten per jaar te geven. Dit werkt niet alleen motiverend voor muzikanten, maar nodigt ook uit voor nieuwe leden om zich in te schrijven. De voorkeur gaat uit naar een breed repertoire waaronder originele klassieke muziek voor harmonieorkest en bewerkingen van symfonische muziek, afgewisseld met lichte(re) muziek zoals film-, musical- en popmuziek tot populaire en moderne muziek en opera, en samenwerking met een koor of een zanger(es). De keuze van de muziekstukken moet in overeenstemming zijn met normen en waarden die de vereniging uitdraagt en niet botsen met geloofsovertuiging of levensvisie.

Concerten
Minimaal 4 concerten per jaar, bijvoorbeeld:

  • Dubbelconcert met een ander orkest
  • Concert met een koor
  • Concert met (beroeps)solist(en), om de muzikale ontwikkeling en het speelplezier te stimuleren
  • Themaconcert
  • Kerst- of Nieuwjaarsconcert met alle orkesten van Crescendo
  • Bijdrage aan de aubade van Koningsdag en/of herdenking op 4/5 mei, bijv. afwisselend met het THO

Concours/festival
Deelname aan festival of concours of organisatie van festival of concours behoort tot de mogelijkheden, naast een concert met de nodige “aankleding” (bijv. solist, videopresentatie, bijzondere accommodatie), want vooral het met elkaar naar iets toe werken en de band en de blijvende motivatie die je daarmee creëert worden als belangrijk ervaren.

Extra repetities
Er bestaan geen bezwaren tegen extra repetities en studiedagen, maximaal 2 per jaar, mits er voldoende deelname is, waarbij de inbreng van een externe dirigent of repetitor stimulerend kan werken!

Verwachting van een lid (op muzikaal gebied)
Naast deelname aan de wekelijkse orkestrepetities wordt verwacht dat een lid thuis zijn/haar partij studeert tot het gewenste niveau, zodat op de orkestrepetities de nadruk op het samenspel kan worden gelegd. Het orkestlid streeft ernaar naar zijn/haar beste kunnen de muziek te spelen, de eigen partij ondergeschikt te maken aan het geheel, de aanwijzingen van de dirigent te volgen en te melden als er muzikale problemen zijn.

Aannemen nieuwe leden
Continuïteit van de bezetting in de vorm van voldoende spelende leden is van belang voor het speelplezier en het voortbestaan van het orkest. We streven ernaar om een volwaardig harmonie orkest te zijn. Invallers worden alleen gevraagd ter ondersteuning van een concert. Nieuwe leden bij het GHO zijn van harte welkom. In overleg met de dirigent wordt bekeken of er ruimte is voor het instrument van het nieuwe kandidaat-lid met het oog op de balans in het orkest. Een nieuw lid kan zowel intern, bijv. vanuit THO, als extern instromen. Aangezien het beleid van de vereniging is om muzikanten op te leiden tot een niveau wat wenselijk is voor deelname aan het GHO, zal bij gebleken geschiktheid een intern kandidaat-lid voorrang krijgen boven een externe aanmelding. Nieuwe kandidaat-leden spelen vier repetities mee waarna beoordeeld wordt door de dirigent in samenspraak met de GHO commissie of hij/zij blijvend lid kan worden. Vanuit het orkest zal sprake zijn van actieve ledenwerving om ervoor te zorgen dat er voldoende bezetting is passend bij de uit te voeren werken.

Dirigent
De dirigent geeft op een inspirerende manier leiding aan het orkest en weet zo de passie voor muziek bij de leden verder aan te moedigen. Er wordt serieus gewerkt aan de muziekstukken, maar er is natuurlijk ook ruimte voor een gezonde dosis humor of een leuke muzikale anekdote. Hij/zij weet zo een goede balans te vinden tussen speelplezier en muzikale kwaliteit. De dirigent heeft oog voor de verschillende leeftijden en niveaus van de leden en stimuleert  de leden op een positieve manier zich verder te ontwikkelen op muzikaal vlak. Hij/zij kan goed overbrengen wat zijn/haar interpretatie is van de muziekstukken, hoe de muzikanten dat beter kunnen uitvoeren, wat de uitvoering ten goede komt. Zo wordt er serieus gewerkt aan een verantwoorde muzikale uitvoering van de muziekstukken.

De muziekcommissie stelt in samenspraak met de dirigent het repertoire vast. Daarbij is het wenselijk dat de dirigent actief meedenkt en ideeën aandraagt over muziekstukken. Hierbij kan ook gedacht worden aan muziekstukken die buiten de comfort zone van het orkest liggen, maar die stimulerend kunnen zijn voor de muzikale kwaliteit en ontwikkeling van het orkest. Bij de samenstelling van een concertprogramma moet de balans in de juiste verhouding zijn. Zo mogelijk draagt de dirigent bij aan samenwerkingen met orkesten, koren of solisten uit zijn of haar netwerk.

Gezonde financiële exploitatie
Het bestuur vindt het belangrijk dat de contributie om lid te kunnen zijn van onze vereniging zo laag mogelijk blijft. De dirigent dient te handelen op basis van de gezonde financiële exploitatie.